BlackWolf.Agency

Algemene Voorwaarden

Artikel 1   Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door The Black Wolf.

3. Content: het door Opdrachtgever aangeleverde ontwerp of het in opdracht van Opdrachtgever door The Black Wolf gecreëerde ontwerp dat wordt gebruikt om de Overeenkomst uit te voeren.

4. Diensten: de Diensten die The Black Wolf aanbiedt, zijn het ontwikkelen van Content, het ontwikkelen en onderhouden van Websites, het opzetten van Social media campagnes en overige marketinggerelateerde werkzaamheden en advisering omtrent voorgaande. Daarnaast verzorgt The Black Wolf ook drukwerk.

5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die The Black Wolf heeft aangesteld, projecten aan The Black Wolf heeft verleend voor Diensten die door The Black Wolf worden uitgevoerd, of waaraan The Black Wolf een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 

6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en The Black Wolf, alsmede voorstellen van The Black Wolf voor Diensten die door The Black Wolf aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door The Black Wolf waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

7. Social media: Het Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Pinterest- of andere social media kanaal van Opdrachtgever waarvoor hij gebruik maakt van de Diensten van The Black Wolf.

8. The Black Wolf: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.

9. Website: de Website die in opdracht van Opdrachtgever door The Black Wolf wordt onderhouden.

Artikel 2   Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van The Black Wolf, elke Overeenkomst tussen The Black Wolf en Opdrachtgever en op elke dienst die door The Black Wolf wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal The Black Wolf aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met The Black Wolf is overeengekomen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

10. In het geval The Black Wolf niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3   Het Aanbod 

1. Alle door The Black Wolf gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. The Black Wolf is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft The Black Wolf het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor The Black Wolf gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Oplevertijden in het Aanbod van The Black Wolf zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.

2. The Black Wolf heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 

3. The Black Wolf is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

5. Elke Overeenkomst die met The Black Wolf wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan The Black Wolf wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met The Black Wolf is verbonden.

6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. 

7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die The Black Wolf van Opdrachtgever verkrijgt.

2. Zowel Opdrachtgever als The Black Wolf kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover The Black Wolf ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. De Overeenkomst tot onderhoud wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar. De Overeenkomst wordt na het beëindigen van deze periode automatisch en stilzwijgend verlengd, behoudens tijdige en schriftelijke opzegging zijdens Opdrachtgever. Deze opzegging dient 3 maanden voor het verstrijken van deze periode te geschieden. Na verlenging is de Overeenkomst tegen het einde van iedere maand opzegbaar, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 

5. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van The Black Wolf tegen het overeengekomen (uur)tarief. De urenregistratie van The Black Wolf is hierbij leidend.

6. The Black Wolf kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Opdrachtgever, dan wel volledige vooruitbetaling.

7. Zowel Opdrachtgever als The Black Wolf kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is The Black Wolf nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

1. The Black Wolf zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. The Black Wolf staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 

2. De Overeenkomst op basis waarvan The Black Wolf de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door The Black Wolf aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. The Black Wolf heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is The Black Wolf niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor The Black Wolf, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. The Black Wolf is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt The Black Wolf Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is The Black Wolf aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door The Black Wolf of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft The Black Wolf recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door The Black Wolf verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat The Black Wolf niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. The Black Wolf is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is The Black Wolf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door The Black Wolf voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.

3. The Black Wolf kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is The Black Wolf gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan The Black Wolf.

Artikel 8   Adviezen

1. The Black Wolf kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal The Black Wolf de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door The Black Wolf verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies. 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van The Black Wolf verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien The Black Wolf wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door The Black Wolf gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van The Black Wolf kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  

5. Opdrachtgever zal The Black Wolf schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 Artikel 9   Aanleveren van de Content

1. Indien Opdrachtgever Content, in de breedste zin van het woord, aan The Black Wolf aanbiedt, dient dit tijdig en conform de door The Black Wolf verstrekte instructies te geschieden.

2. Opdrachtgever garandeert dat dit steeds voldoet aan de door The Black Wolf gestelde eisen. Een ontvangstbevestiging van de  Content is nimmer aan te merken als een bevestiging dat een voldoende of juiste hoeveelheid Content is ontvangen.

3. The Black Wolf is niet gehouden de van Opdrachtgever te ontvangen Content te onderzoeken op geschiktheid van de bewerking, fouten en afwijkingen voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden. De Opdrachtgever is eindverantwoordelijke voor het controleren van de Content. Ten behoeve van het ontwerpen en ontwikkelen van de Content dient de Opdrachtgever alle benodigde informatie, gegevens en bescheiden tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren. 

4. Het creëren van Content is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod of ontwerp zoals door The Black Wolf kenbaar gemaakt, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die The Black Wolf hanteert. The Black Wolf heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 

Artikel 10    Ontwikkeling Content door The Black Wolf

1. The Black Wolf kan indien daartoe opdracht is gegeven zorg dragen voor het ontwikkelen van Content. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

2. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van Content schriftelijk vast te leggen. The Black Wolf kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien zij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

3. Opdrachtgever zal The Black Wolf schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

4. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbaar gebruiksrecht op het grafisch ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van The Black Wolf en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt. De bronbestanden zijn nimmer onderwerp van overdracht aan Opdrachtgever.

5. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van The Black Wolf wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

6. Het ontwikkelen van Content is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met het Aanbod, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de eigen aanpak en stijl die The Black Wolf hanteert. The Black Wolf heeft het recht om de werkzaamheden voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Alle specifieke eisen en wensen van Opdrachtgever dienen door partijen gezamenlijk schriftelijk vastgelegd worden.

7. The Black Wolf kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de Overeenkomst indien externe factoren naar inzicht van The Black Wolf een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 

8. Het auteursrecht op de werken van The Black Wolf berust uitsluitend bij The Black Wolf, tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door The Black Wolf in het aanbod is omschreven. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op een  werk of een inbreuk op de auteursrechten van The Black Wolf is artikel 25 Auteurswet van toepassing. 

9. Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van The Black Wolf waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.  The Black Wolf kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. Doch is The Black Wolf nimmer verplicht om aan dit verzoek te voldoen.

Artikel 11   (Op)Levering

1. Alle door The Black Wolf opgegeven oplevertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen. The Black Wolf zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door The Black Wolf of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft The Black Wolf recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is The Black Wolf gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 3 werkdagen na de eerste versie het tot dan toe opgeleverde werk te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het werk geacht te zijn aanvaard en wordt de opdracht of dat deel van de opdracht als opgeleverd beschouwd. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase te baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds door haar zijn goedgekeurd.

3. De in het voorgaande lid bedoelde goedkeuring zal Opdrachtgever niet op onredelijke gronden onthouden, waaronder in ieder geval begrepen:

  1. Redenen die geen verband houden met de overeengekomen specificaties;
  2. Redenen die slechts subjectief te beoordelen zijn 

4. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de Overeenkomst.

5. Indien na de (deel)oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan het werk, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. 

6. The Black Wolf spant zich in om de Dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. 

7. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door The Black Wolf  of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft The Black Wolf  recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Opdrachtgever dient The Black Wolf  schriftelijk in gebreke te stellen.

8. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 7 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en kunnen door The Black Wolf bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9. Verzending en/of transport van de overeengekomen zaken geschiedt op de wijze zoals door de leverancier van The Black Wolf is bepaald, maar komt voor rekening en risico van Opdrachtgever. Vanaf het tijdstip van aflevering op de overeengekomen plaats is de geleverde zaak voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de aflevering op eerste verzoek van The Black Wolf. Het aannemen van zaken van The Black Wolf door Opdrachtgever, is bewijs dat de zaken in goede staat in ontvangst zijn genomen, tenzij eventuele schade uitdrukkelijk op het ontvangstbewijs wordt genoteerd.

10. Indien er gesproken is over werkdagen, wordt hieronder verstaan alle (werkbare) kalenderdagen met uitzondering van de erkende nationale feestdagen en weekenden. 

11. Opdrachtgever heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer, gebruik en onderhoud van de door The Black Wolf gemaakte en/of (op)geleverde zaken.

12. Na oplevering is het werk voor risico van de Opdrachtgever. Derhalve blijft zij de prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan de aannemer kan worden toegerekend.

13. The Black Wolf is niet aansprakelijk voor gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, behoudens opzet op bewuste roekeloosheid van The Black Wolf.

14. The Black Wolf is gerechtigd tot levering en/of uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten, waarbij iedere deellevering en/of deelprestatie afzonderlijk gefactureerd kan worden.

Artikel 12   Afwijkingen

1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds de oorspronkelijke Content respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.

3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 13   Zet- en drukfouten

1. De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van The Black Wolf ontvangen zetproef, drukdroef of andere proef zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan de The Black Wolf terug te zenden.

2. Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat The Black Wolf de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

3. The Black Wolf is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

4. Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

5. The Black Wolf staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. The Black Wolf geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan The Black Wolf heeft medegedeeld.

Artikel 14   Social media advertenties

1. The Black Wolf biedt de mogelijkheid aan om advertentie(campagnes) op te stellen voor Social media. Aan de inhoud van deze advertenties kan The Black Wolf nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft The Black Wolf het recht deze teksten te weigeren.

2. The Black Wolf garandeert geen resultaten omtrent de Social media campagne. The Black Wolf past slechts een bepaalde strategie toe. Dit biedt geen garanties voor de toekomst. 

3. Indien The Black Wolf ten behoeve van Opdrachtgever een Social media campagne opzet, worden de te verrichten Diensten duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan Content en/of informatie aanleveren. 

4. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst zal worden.

5. Het budget voor de Social media campagne wordt door Opdrachtgever bepaald en dient rechtstreeks voldaan te worden aan de desbetreffende derde partij. 

6. De uitvoering van Social media advertenties is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden zoals bijv. Facebook. De Diensten worden door The Black Wolf uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

Artikel 15   Onderhoud

1. Indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, verricht The Black Wolf onderhoud aan de Website tegen het overeengekomen (uur)tarief. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat de Website niet volledig/zonder enige gebreken functioneert. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Eventuele afspraken over het plegen van onderhoud zijn nimmer aan te merken als een Service Level Agreement (SLA).

2. Opdrachtgever is gehouden haar medewerking op eerste verzoek te verlenen aan The Black Wolf. The Black Wolf is gerechtigd beperkingen te stellen aan de kwalificaties die voor onderhoud in aanmerking komen.

3. Het onderhoud bevat in beginsel het up-to-date houden van de Website, het maken van back-ups en het doorvoeren van database optimalisaties. 

4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de Website en de wijze waarop deze worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie(s) aan het gebruik van de Website door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.  

5. Onderhoud wordt verleend op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van The Black Wolf, tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

6. Eventuele afspraken met betrekking tot enig serviceniveau worden uitsluitend expliciet en schriftelijk overeengekomen in een Service Level Agreement. 

7. Indien en in zoverre er afspraken met betrekking tot enig serviceniveau door partijen overeen zijn gekomen, wordt de beschikbaarheid van de Website en gerelateerde Diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door The Black Wolf buitengebruikstelling wegens enig onderhoud of andere vormen van dienstverlening, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van The Black Wolf zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten.

8. Opdrachtgever dient op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. The Black Wolf is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van The Black Wolf, The Black Wolf een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 17   Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. The Black Wolf voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. Indien en voor zover van toepassing, worden de kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door The Black Wolf opgestelde urenregistratie (nacalculatie). 

3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door The Black Wolf haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.

6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7. The Black Wolf is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van The Black Wolf. 

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 18   Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal The Black Wolf zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien The Black Wolf meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. The Black Wolf gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal The Black Wolf de betrokkene hierover informeren.

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van The Black Wolf verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever The Black Wolf tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien The Black Wolf op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 20   Opschorting en ontbinding

1. The Black Wolf heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor The Black Wolf gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 

2. The Black Wolf is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

3. The Black Wolf is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om The Black Wolf te vergoeden voor elk financieel verlies dat The Black Wolf lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 21   Overmacht

1. The Black Wolf is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van The Black Wolf wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van The Black Wolf, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan The Black Wolf zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van The Black Wolf of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van The Black Wolf buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. The Black Wolf is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 22   Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van The Black Wolf alleen geacht te bestaan ​​indien The Black Wolf dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van The Black Wolf, is The Black Wolf uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever The Black Wolf binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en The Black Wolf deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat The Black Wolf in staat is om adequaat te reageren.  

3. The Black Wolf is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website van Opdrachtgever en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website. Hieronder wordt tevens verstaan een beperking in beschikbaarheid of functionaliteit ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

4. The Black Wolf sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade of kosten ten gevolge van gebruik of misbruik van toegangs- of identificatiecodes of certificaten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens The Black Wolf. 

5. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de opslag van data, Content en gegevens, alsmede voor de beschikking over de vereiste beveiligingsprogramma’s voor diens ICT-omgeving.

6. Aansprakelijkheid van The Black Wolf voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. 

7. Indien het werk na oplevering gebreken vertoont waarvoor The Black Wolf aansprakelijk is (gebleken), dient The Black Wolf in de gelegenheid gesteld te worden om de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen, onverminderd de aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van de gebrekkige oplevering, tenzij de kosten van herstel niet in verhouding zouden staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.

8. In geval van maatvoering is The Black Wolf niet aansprakelijk voor gevolgschade waaronder verstaan het bestellen van verkeerde en/of fouten in materialen of Content. De Opdrachtgever dient een eindcontrole te voeren en is eindverantwoordelijke voor het controleren van de Content en eventuele proefdrukken.

9. The Black Wolf is niet aansprakelijk voor het tekort schieten in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van onvoorzienbare moeilijkheden in de ver- of bewerking van de door de Opdrachtgever aangeleverde Content of eventuele afwijkingen tussen de eerste aan The Black Wolf ter beschikking gestelde Content en de later door Opdrachtgever voor de oplage aangeleverde Content.

10. Indien (de gevolgen) van) een ondeugdelijke uitvoering van het werk te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van de Content afkomstig van Opdrachtgever, komen de gevolgen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij The Black Wolf zijn waarschuwingsplicht heeft geschonden of anderszins met betrekking tot deze gebreken in deskundigheid of zorgvuldigheid te kort is geschoten. 

11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door haar of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen. Ook schade voortvloeiend uit het gebruik van door Opdrachtgever voorgeschreven materialen en/of uitvoering van een van Opdrachtgever afkomstig ontwerp, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

12. Indien het verrichten van Diensten door The Black Wolf leidt tot aansprakelijkheid van The Black Wolf, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, althans tot 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens The Black Wolf. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 

13. The Black Wolf sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. The Black Wolf is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

14. Opdrachtgever vrijwaart The Black Wolf voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door The Black Wolf geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van The Black Wolf.

15. Enige door The Black Wolf opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van The Black Wolf.

16. De inhoud van het opgeleverde advies van The Black Wolf is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van The Black Wolf opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van The Black Wolf. The Black Wolf is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

17. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is The Black Wolf nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in The Black Wolf haar eigen advies.

18. The Black Wolf staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens The Black Wolf verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

19. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van The Black Wolf vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij The Black Wolf binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van The Black Wolf. 

Artikel 23   Geheimhouding

1. The Black Wolf en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan The Black Wolf bekend gemaakt is en/of op andere wijze door The Black Wolf is verkregen.

2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door The Black Wolf opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht The Black Wolf steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien The Black Wolf op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en The Black Wolf zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is The Black Wolf niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door The Black Wolf aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van The Black Wolf vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal The Black Wolf vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van The Black Wolf is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen The Black Wolf en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 24   Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van The Black Wolf waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij The Black Wolf, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van The Black Wolf worden overgedragen aan Opdrachtgever, is The Black Wolf gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van The Black Wolf, diens licentiegevers en/of diens toeleveranciers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van The Black Wolf. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door The Black Wolf opgeleverde zaken, dient The Black Wolf expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 

4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van The Black Wolf rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 25   Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan The Black Wolf verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan The Black Wolf zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 

2. Opdrachtgever vrijwaart The Black Wolf van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Opdrachtgever vrijwaart The Black Wolf voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

4. Opdrachtgever vrijwaart The Black Wolf voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan The Black Wolf verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 26   Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van The Black Wolf of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling (telefonisch) gemeld worden of schriftelijk via info@theblackwolf.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil The Black Wolf de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. The Black Wolf zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 27   Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen The Black Wolf en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

2. The Black Wolf heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen The Black Wolf en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies zodat wij jou de website optimaal kunnen tonen. Daarnaast zijn er statistische en marketing cookies. Als je verder gebruikt wilt maken van onze website dien je hier mee akkoord te gaan.

Meer informatie